Het besluit van de directie om een kwaliteitssysteem in overeenstemming met UNI EN ISO 9001 in te voeren, vloeit voort uit de wens om geavanceerde en innovatieve oplossingen voor de voortdurende verbetering van producten en diensten te onderzoeken en te consolideren. Het garanderen van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen is, samen met de naleving van de contractuele vereisten, de onmisbare voorwaarde voor volledige klantentevredenheid.

TERRANOVA s.r.l. verbindt zich er tegenover alle belanghebbenden toe de bindende voorschriften die eigen zijn aan haar activiteitensector na te leven, alsook de doeltreffendheid en efficiëntie van de bedrijfsprocessen te optimaliseren om adequate oplossingen te garanderen en inzicht te krijgen in eventuele impliciete behoeften die mogelijkheden voor nieuwe diensten creëren.

Het door TERRANOVA s.r.l. toegepaste systeem voor kwaliteitsbeheer en productiecontrole wordt periodiek gecontroleerd, zowel door interne bedrijfsfuncties als door een externe instantie die gekozen is om de certificering in de loop van de tijd te handhaven.

De bedrijfsstrategieën, vertaald in doelstellingen en streefcijfers, zijn:

  1. Een organisatiemodel aannemen waarmee de prestaties van het bedrijf en de relatie met klanten, werknemers, leveranciers en belanghebbenden kunnen worden gemeten en voortdurend verbeterd;
  2. Precieze verantwoordelijkheden tussen bedrijfsfuncties definiëren, processen controleren en optimaliseren, mogelijke non-conformiteiten verspilling veroorzaken en prestaties verbeteren;
  3. Het personeel op alle niveaus betrekken bij de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen;
  4. Meten van bedrijfsprestaties en samenwerken met leveranciers voor continue kwaliteitsverbetering;
  5. De opleidingsbehoeften van het personeel in kaart brengen om het behoud van vaardigheden en professionele groei te waarborgen;
  6. Het vermogen van de onderneming vergroten om haar klanten een volledige, doeltreffende en gekwalificeerde service te bieden, vanaf het onderzoek van de aanvragen tot de ondersteuning van de vervaardigde producten;
  7. De veiligheid van de aangeboden producten garanderen met de wettelijke vereisten voor CE-markering;
  8. Een passende aanpak van risico’s en de aanpak ervan bepalen, deze acties integreren in hun beheersysteemprocessen en de doeltreffendheid ervan evalueren.

Het hoofd van de directie, in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger Stella Maria Bruna Terranova, en de manager Kwaliteitsbeheersysteem en CVT, in de persoon van Giuseppe Scavone, zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, toepassen en up-to-date houden van het Kwaliteitsbeheersysteem en de CVT van TERRANOVA s.r.l..

Het is de taak van de directie om in periodieke vergaderingen het kwaliteitsbeheerssysteem en de bij- en nascholing te evalueren, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de indicatoren voor het kwaliteitsbeheerssysteem en de productveiligheid, die niet alleen een instrument zijn om na te gaan of de doelstellingen zijn bereikt, maar ook de basis vormen voor een objectieve beoordeling van de mogelijkheden tot verbetering van het bedrijf.

De directie verbindt zich ertoe de verspreiding van dit beleid op alle organisatorische niveaus binnen en buiten de organisatie te bevorderen, zowel door het ophangen van het document in de hele fabriek, door een specifieke opleiding voor intern personeel, als door verspreiding onder belanghebbende derden door middel van publicatie op de website van de onderneming www.terranovasrl.net.

De verwezenlijking van bovengenoemde doelstellingen is alleen mogelijk door de inzet van al het personeel en de naleving van de operationele procedures en regels, in de wetenschap dat de inzet voor kwaliteit een integraal onderdeel is van ieders taakomschrijving. Elke manager moet het bewustzijn van zijn of haar werknemers vergroten, door het goede voorbeeld te geven en betrokkenheid te tonen.